Tiếng Nhật chuyên ngành ( kế toán, thương mại)

Tiếng Nhật chuyên ngành ( kế toán, thương mại)

Là chương trình đào tạo được thiết kế cho những người đang học, đang làm việc hoặc quan tâm đến các lĩnh vực này. Chương trình sẽ không chỉ cung cấp lượng từ chuyên môn lớn mà sẽ đi sâu về khái niệm và cách thức sử dụng để người học có thể sử dụng hiệu quả trong công việc 

Copyright © NAGOMI ACADEMY | Design by Minstone Team