Học tiếng Nhật qua chủ đề giao thông

Học tiếng Nhật qua chủ đề giao thông

Hãy cùng nhau hc tiếng Nht thông qua các phương tin giao thông ca Nht nhé các bn.  Nht Bn là đt nưc vô cùng hin đi, h thng giao thông dày đc và phong phú vô cùng. Bn có th di chuyn trên mt đt, trong lòng đt, trên sông, trên bin, trên tri vi đy đ các loi phương tin. Vì vy có rt nhiu t v phương tin giao thông và các ni dung liên quan. Có mt s t có th bn s không hiu rõ nghĩa và không th hình dung nếu bn không có tri nghim. Nhưng không sao c, chúng ta s xem qua t mi và hn các bn mt bui tri nghim vi các phương tin ca đt nưc mt tri mc ti Nht ng NAGOMI Academy nhé.

1.しんかんせん(新幹線): tàu siêu tc

2.かくえきていしゃ(各駅停車):tàu dng tt c các ga

3.ひこうき(飛行機): máy bay

4.きゅうきゅうしゃ(救急車): xe cu thương

5.しょうぼうしゃ(消防車): xe cu ha

6.バス: xe buýt

7.ふね(船): tàu, thuyn

8.ちかてつ(地下鉄): tàu đin ngm

9.こうつうじこ(交通事故): tai nn

10.えき(駅): nhà ga

11.えきちょう(駅長): trưng ga

12.えきいん(駅員): nhân viên nhà ga

13.まどぐち(窓口): ca bán vé

14.かいさつぐち(改札口): cng soát vé

15.じどうけんばいき(自動券売機): Máy bán vé t đng

16.きっぷ(切符): Vé

17.じょうしゃけん(乗車券): Vé hành khách

18.ていきけん(定期編): Vé đnh kì

19.していせき(指定席): Ch ngi đnh sn

20.ゆうせんせき(優先席): Ch ngi ưu tiên

21.ざせきばんごう(座席番号):S hiu ghế

22.はっしゃじこくひょう(発射時刻表):Bng gi tàu chy

23.いきさき(行き先): Đích đến

24.しゅうてん(終点): Ga cui cùng

25.さいしゅうでんしゃ: Chuyến tàu cui

26.みち(道): đưng

27.まちかど(街角): góc ph

28.こうさてん(交差点): ngã tư

29.ちず(地図): bn đ

30.ほどう(歩道): va hè

31.しんごう(信号): đèn giao thông

32.さか(坂): dc

33.ガソリンスタンド: trm xăng

34.はし: cu

35.ちゅうしゃじょう(ちゅうしゃじょう): bãi đ xe

36.てつどう(鉄道): đưng st

37.バスてい(バス停): đim dng xe buýt

38.のりもの(乗り物): phương tin giao thông

39.じどうしゃ(自動車): xe ô tô

40.タクシー: xe taxi

41.オートバイ: xe máy

42.じてんしゃ(自転車): xe đp

43.きしゃ(汽車): tàu ha

44.でんしゃ(電車): tàu đin

45.しんかんせん(新幹線): tàu siêu tc

Chúc các bn hc tp tht tt nhé!!!